Üldinfo

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on kemikaaliseadusest tulenevalt künnikogusest või alammäärast suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted. Alammäärad ja künnikogused on kehtestatud majandus- ja taristuministri 02.02.2016. a määrusega nr 10 "Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künnikoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord1".

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikele ettevõtetele on erinõuded, mis sõltuvad ettevõtte ohtlikkuse kategooriast. Lähtuvalt kemikaaliseadusest on vajalik koostada kohustuslikud dokumendid, omada käitlemisluba ja vastutuskindlustust, teavitada avalikkust.

Kemikaaliseaduse kohaseid dokumente võib esitada digitaalselt allkirjastatult allkirjaõigusliku isiku poolt (elektrooniline esitamine) kui ka paberkandjal, kuid soovitame edaspidi teha seda läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi JVIS (https://jvis.ttja.ee/). Täpsemat infot JVIS kaudu dokumentide esitamise kohta leiad SIIT.

Kohustuslikud dokumendid: