Päästeameti strateegia

Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 on kogu päästevõrgustiku strateegia, mille eesmärk on luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Selleks tuleb kaitsta elanikke viie ümbritseva ohu eest: tuli, vesi, kriis, ohtlikud ained ja lõhkematerjalid. Siinne strateegia on üles ehitatud eelnimetatud viiel ohul põhineva ja organisatsiooni võimeid kirjeldava kuue üldeesmärgi kaupa.

Päästevõrgustiku strateegia visioon on tõsta ohutus igaühe kaasabil aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja suurendada kriisideks valmisolekut. Ohutust kujundavad nii hea ohutuskultuur, kus õnnetusi juhtub harva ja elanikud käituvad ohutult, kui ka ohutu (elu)keskkond ning seda toetavad normid ja väärtused. Sellest lähtudes suurendatakse ohutust järgmiste põhisuundade kaudu: inimeste teadlikkuse ja käitumise mõjutamine, elukeskkonna turvalisemaks muutmine ning kiire ja oskuslik reageerimine sündmustele ja kriisidele.

Strateegias on kesksel kohal inimelu ehk hukkunute ärahoidmine nii tule-, vee-, lõhkematerjali- kui ka ohtlike ainete õnnetuste korral. Selleks on inimeste teadlikkuse ja partneritega koostöö suurendamise kõrval erilise tähelepanu all ka kodude ja kodusid ümbritseva keskkonna ohutuse parandamine ning veelgi sihipärasem ja teadusasutusi kaasav ennetustöö.

Kuna Päästeametist on saanud elanikkonnakaitse asutus, siis tuuakse visioonis uue sihina esile ka kriisiks valmisoleku suurendamist. Selleks parandatakse elanike iseseisvat hakkamasaamist kriisides, toetatakse elanikkonnakaitse arendamisel kohalikke omavalitsusi, suurendatakse päästevõrgustiku toimepidevust ning võimekust lahendada kriise ja toetada partnereid. Elanikkonnakaitse valdkonna arendamisel peame arvestama nii hädaolukorra kui ka riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardavatest ohtudest tulenevate vajadustega. Seega on Päästeametil elanikkonnakaitse asutusena oluline roll ka sisekaitses.

Peale ühiskonnale suunatud eesmärkide on strateegias ka kuues eesmärk, kus kesksel kohal on päästevõrgustiku kui ühtse terviku kujundamine, et panustada maksimaalselt turvalise elukeskkonna rajamisse. Selleks on Päästeamet seadnud sihiks hoida päästevõrgustiku inimesed õnnelikuna, toetades inimeste arengut ja uuendusmeelsust ning väärtustades nende panust.

Visiooni elluviimiseks on oluline kõigi osapoolte (sh elanikud, riigiasutused, partnerid, kohalikud omavalitused, vabatahtlikud) tähelepanu ja pingutus. Seetõttu on strateegias kirjeldatud ka partnerite ja vabatahtlike panust eesmärkide saavutamisel. Vabatahtlike suuremat rolli nähakse nii elanike kui ka kogukondade kriisideks valmisoleku suurendamisel ning tule- ja veeõnnetustega seotud ennetus- ja päästetöös.

Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025