Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on kemikaaliseadusest tulenevalt künniskogusest või alammäärast suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted.

Alammäärad ja künniskogused on kehtestatud majandus- ja taristuministri 02.02.2016 määrusega nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord1.

Infot suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta on võimalik saada Maa-ameti kaardirakendusest. Kaardirakenduse eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi, anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kaart.

Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted peavad oma teabes ohutusabinõude ja õnnetuse kohta (ehk infovoldikus) välja tooma info viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta. Sellest lähtuvalt lisab Päästeamet kord kvartalis info ülesse oma kodulehele, tuues välja järgmised andmed: ettevõtte nimi, kategooria, doominoefekti võimalikkus, maakond, viimase kontrolli kuupäev (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet) ning viide ettevõtte infovoldikule.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted