Õnnetusest teavitamine

Ohualasse jäävate isikute teavitamine

Avalikkusel on õigus teada, millised ohud neid puudutavad, ja riigil on kohustus tagada, et selline teave avalikkuseni jõuaks. Seetõttu suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja teavitab avalikkust ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõju piirkonda jääda võivaid isikuid ennetavalt ettevõttest lähtuvast suurõnnetuse riskist, ohutusabinõudest ja õnnetuse korral soovitatavatest käitumisjuhistest.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitajal tuleb koostada nõuetekohane teave ohutusabinõude ja õnnetuste kohta, mis peab vastama Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1“ (edaspidi määrus nr 18) § 6 lõike 1 nõuetele.

Kui ohtliku ettevõtte ohualasse jääb elanikkond (nt ammoniaaki või ammooniumnitraati käitlevad ettevõtted), siis soovitame ka sellistel käitajatel koostada teabe ohutusabinõude ja õnnetuste kohta.

Teabe edastusnõuded

Teave, mida suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja avalikkusele ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõjupiirkonda jääda võivatele inimestele annab, peab olema ettevõttest paberil kättesaadav ja avaldatud ettevõtte veebilehel. Veebilehe puudumisel avaldab suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja teabe muul veebilehel ja teavitab sellest Päästeametit.

Ettevõtja levitab teavet käitisest lähtuva õnnetuse mõjupiirkonda jääda võivatele inimestele vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Teabe levitamisel esitatakse see otsepostitusena või viisil, mis tagab õnnetuse mõjupiirkonda jääda võivatele inimestele teabesaamise tasuta.

Teave tuleb üle vaadata ja vajadusel ajakohastada vähemalt kord kolme aasta jooksul või kemikaaliseaduse § 23 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

Juhendid:

  • Juhend - Teave ohutusabinõude ja õnnetuste kohta.