Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan

Päästeameti pädevuseks on koostada A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan. 

Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on teavitada elanikkonda Eestis olevatest A-kategooria suurõnnetuse ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Samuti annab plaan avalikkusele teadmise, et kemikaale käitlevad ettevõtted ja reageerivad asutused viivad ellu meetmeid riskide realiseerimisvõimaluse vähendamiseks ning on läbi mõelnud hädaolukorra võimalikult tõhusaimaks lahendamiseks.

Päästeamet on koostanud ühe üle Eestilise ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani kõikidele A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta, kuna sündmustele reageerimine toimub ühtsete põhimõtete alusel olenemata regioonist ja kemikaale käitleva ettevõtte tüübist. Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani lisades 1-4 on detailne info iga A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohta.

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan
Lisa 1: Põhja regiooni ettevõtted
Lisa 2: Ida regiooni ettevõtted
Lisa 3: Lõuna regiooni ettevõtted
Lisa 4: Lääne regiooni ettevõtted

Plaani koostamine ja avalikustamine

Asutustel ja elanikkonnal peab olema võimalus avaldada arvamust ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani kohta, kui neid koostatakse või oluliselt muudetakse.

Ettevõttevälises hädaolukorra lahendamise plaanis viidatakse hädaolukorra seaduse alusel koostatud päästesündmuste hädaolukorra lahendamise plaanile "Ulatuslik tööstusõnnetus või muu ressursimahukas päästesündmus", mis on kooskõlastatud rageerivate asutustega. Seetõttu ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan kooskõlastatakse vaid plaaniga seotud A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetega.

Avalikkuse ehk ka ohualasse jäävate isikute jaoks on ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan kättesaadav Päästeameti ja plaaniga seotud ettevõtete kodulehtedel.

Juhul, kui soovite avaldada arvamust ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani kohta, siis saata vastavasisuline e-kiri: ....